Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

fems

Fire and EMS Department
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about FEMS services for Vietnamese speakers.

Cơ quan: Sở Cứu hỏa và Cứu thương DC

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Cứu hỏa và Cứu thương DC là để bảo vệ sinh mạng, sức khỏe và sự an toàn thông qua cách điều trị và chuyên chở tốt đẹp trước khi đến bệnh viện, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và nâng cao nhận thức về an ninh.

Tổ chức của Sở:

Văn phòng Giám đốc sở: Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu thương DC chỉ đạo chính sách tổng thể, đặt kế hoạch và quản lý Sở .

Ban Phòng cháy: Mục tiêu của Ban phòng cháy là ngăn ngừa cháy xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và những người sống hoặc làm việc tại thành phố, hoặc chỉ đi thăm thành phố của chúng ta . Ban này được chỉ huy bởi một Phó giám đốc được gọi là Fire Marshal và được Giám đốc chỉ định.

Các dịch vụ:

Chương trình đào tạo CPR: Chúng tôi có chương trình dạy hồi sinh cấp cứu CPR mỗi thứ Năm thứ nhất và thứ Năm thứ tư của tháng. Lớp có cấp giấy chứng nhận cho các học viên để hồi sinh cấp cứu CPR cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Xin gọi 202-673-6901 để biết thêm thông tin.

Máy báo động có cháy: Có chương trình cài đặt và tặng máy này để đảm bảo rằng tất cả các căn nhà ở DC đều có máy báo động có cháy chạy tốt. Xin gọi 202-727-1600 để yêu cầu nhận một máy.

Kiểm tra an toàn phòng cháy tại nhà: Quý vị có thể lấy hẹn để có nhân viên đến kiểm tra xem trong nhà có đủ biện pháp phòng cháy chưa. Những cuộc kiểm tra nhà được thực hiện theo trách nhiệm của Sở Cứu hỏa và Cứu thương DC (FEMS). Xin gọi 202-673-3331 để lấy hẹn kiểm tra.

Chương trình đo huyết áp: Bất kỳ trạm cứu hỏa nào cũng có đo huyết áp mà không cần hẹn trước. Chương trình này được dành cho người dân DC và du khách. Xin ghé trạm cứu hỏa gần nhà .

Thông dịch:

Nếu quý vị có thắc mắc về Sở Cứu hỏa và Cứu thương DC, Chương trình đo huyết áp, Dạy cấp cứu CPR, kiểm tra an toàn phòng cháy trong nhà, hoặc máy báo động có cháy, xin gọi 202-673-3331. Nhân viên của chúng tôi sẽ chuyển bạn cho một thông dịch viên để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Địa chỉ liên lạc:

DC Fire and Emergency Medical Services Department  
2000 14th St. NW Suite 500
Washington, DC 20009

(202)673-3331
www.fems.dc.gov